#babafest

Edycja 2017

Małgorzata Kozioł

Działalności społeczna
Pani Małgorzata Kozioł w Gminie Lubomino i naszej miejscowości, w Wolnicy rozpoczęła swoją pracę w 2009 roku. 
Od tamtego czasu nasza miejscowość bardzo się zmieniała. Dzięki otwartości i kreatywności oraz chęci i umiejętności współpracy ze środowiskiem lokalnym potrafiła zmotywować społeczność wiejską do działania na rzecz rozwoju miejscowości. Pani Małgosia jest znana w środowisku lokalnym oraz w regionie, jako świetny organizator, menedżer, kreator polityki społecznej, potrafiący zjednywać sobie ludzi i aktywizować ich do działania, a jednocześnie człowiek o wielkim sercu. Jej działania skierowane są głównie na poprawę, jakości życia i funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, a także na rozwój działań lokalnych stowarzyszeń, sołectwa. Dzięki jej niezłomności powstał na terenie Gminy Lubomino piękny, w pełni wystandaryzowany ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC. Placówka w chwili obecnej przystosowana jest dla 60 podopiecznych. Jest ona osobą bardzo zaangażowaną w działania na rzecz środowiska lokalnego, wspiera działania sołectwa Wolnica, Gminy Lubomino, pomaga w pisaniu projektów i pozyskiwaniu środków na rozwój miejscowości. Jest bardzo otwarta na współpracę, ma mnóstwo pomysłów, które dzięki determinacji i umiejętności integracji ludzi udaje się zrealizować. Chętnie wspiera i pomaga wszystkim, potrzebującym rady, wsparcia. 

Działalność społeczna nie jest jej obca, ponieważ rozpoczęła ją już od roku 1999. W latach 2000-2004 pracując, jako kierownik świetlicy szkolnej i nauczyciel młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Gimnazjum nr 2 w Ornecie, pisała programy pozyskując środki finansowe na posiłki dla ubogiej młodzieży, organizowała szereg zbiórek charytatywnych na rzecz potrzebujących.  Była inicjatorem i współzałożycielką szkolnego koła wolontariuszy „Arka” przy Gimnazjum. Koło organizowało wiele akcji charytatywnych wspierających osoby potrzebujące pomocy np. pogorzelców. Jako wieloletnia Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 w Ornecie wspomagała lokalną społeczność w wielu inicjatywach np. otwarcie boiska osiedlowego pozyskując środki od sponsorów. Była jedną z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Samarytanie” i czynnie działała w nim od 2002 roku. W stowarzyszeniu pełniła funkcję przewodniczącej sekcji oświatowej. Przy stowarzyszeniu zainicjowała o otworzyła świetlicę środowiskową, w której jako wolontariusz prowadziła zajęcia z dziećmi ( 2003-2004). Cały czas bliski jej był człowiek, jego los, dlatego też pomimo wielu trudności zawsze starała się wspierać, pomagać ludziom potrzebującym nawet najmniejszej pomocy.

Od grudnia 2005 roku rozpoczęła swoją pracę, jako Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie, który tworzyła i organizowała od podstaw, tym samym jeszcze bardziej zaangażowała się w działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, niepełnosprawnych. W tym okresie również aktywnie współpracowała z sołtysem, radą sołecką, Urzędem Miejskim w Ornecie angażując się w wiele inicjatyw społecznych. Rozpoczęła organizację Dni Rodziny w Henrykowie, współuczestniczyła w organizacji dożynek gminnych, prowadziła całą imprezę, jako konferansjer. Jest autorem „Nikiforiady” imprezy integracyjnej dla Środowiskowych Domów Samopomocy, która do tej pory odbywa się i cieszy się wielkim uznaniem i popularnością.

Praca zawodowa
Obecnie od listopada 2009 roku pełni funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy, gmina Lubomino, który również tworzyła i organizowała od początku, jednakże jej działalność daleko wykracza poza obowiązki kierowania tą jednostką.  W swojej pracy w obszarze pomocy społecznej wprowadza nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi psychicznie. 


Dzięki jej niezłomności, wytrwałości, pracowitości placówka początkowo dla 25 osób, w przeciągu niespełna pięciu lat została wyremontowana, rozbudowana i w pełni wystandaryzowana, co pozwoliło na rozszerzenie usługi obecnie dla 57 osób, a od grudnia 2015 dla 60 osób. Poprzez organizację prac inwestycyjnych i remontowych Pani Kierownik dostosowywała, modernizowała i standaryzowała obiekt, w którym funkcjonuje Dom do obowiązujących standardów dla tego typu placówek, pozyskując na ten cel znaczne środki finansowe ( z budżetu wojewody, rezerwy celowej państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). W kierowanym przez panią Małgorzatę Środowiskowym Domu Samopomocy, praca z osobami niepełnosprawnymi skoncentrowana jest na innowacyjnych formach pracy.
Dzięki kreatywności i pracowitości Pani Małgorzaty placówka świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie. Jako Kierownik zadbała również o wzbogacenie oferty usług skierowanych do podopiecznych placówki, a także o profesjonalizację kadry zatrudnionej w Domu.

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe wynikają z Jej kompleksowego podejścia do problemu choroby psychicznej, niepełnosprawności i wykluczenia społecznego. Od początku swojej pracy główny nacisk kładzie na aktywne formy wspierania osób zagrożonych marginalizacją włączając w proces rehabilitacji uczestnika, rodzinę i środowisko lokalne. Z wielkim zaangażowaniem nadzoruje i pomaga uczestnikom w załatwianiu spraw i skutecznie zabiega o przychylność urzędników, uwrażliwiając ich na potrzeby tej grupy osób. Podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego miejsca zamieszkania, opału na zimę, leków, kontynuację nauki lub podjęcie pracy, rozwiązywanie problemów finansowych (umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności). Towarzyszy swoim uczestnikom nie tylko w czasie zajęć w ŚDS. Systematycznie monitoruje sytuację podopiecznych przebywających w szpitalu. Wykazuje także duże zaangażowanie na rzecz budowania dialogu społecznego i współpracy różnych podmiotów w celu tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  W rozbudowanym obiekcie SDS utworzyła nowe sale treningowe i odpowiednio je wyposażyła. Jest życzliwa dla swoich podopiecznych, stwarza przyjazny, rodzinny nastrój w placówce. Z większą częstotliwością organizowane są różne imprezy, spotkania integracyjne, wyjazdy na spotkania zewnętrzne dla podopiecznych Domu.

Jest autorką i inicjatorem kolejnej imprezy integracyjnej dla podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy- Wojewódzki Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Jesteśmy Tacy Sami Jak Wy” pod Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie koszty związane z jej organizacją (puchary, nagrody) pokrywane są ze środków pozyskiwanych osobiście przez Panią Kierownik. Dzięki temu krąg ofiarodawców (także nagród) z roku na rok poszerza się. W Tym roku odbyła się już VI Kabaretonu pt. „ Nasza codzienność ”. Dzięki Pani Małgorzacie Dom współpracuje z wieloma ŚDS na terenie całego województwa Warmińsko-Mazurskiego, z którymi wspólnie organizuje zawody, imprezy sportowe, spotkania integracyjne.  Podopieczni Domu aktywnie uczestniczą w życiu Gminy Lubomino, np. poprzez udział w licznych festynach, dożynkach, imprezach kulturalno-rekreacyjnych. Ponadto uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, czynnie uczestniczą w zawodach, konkursach ( gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich), a także w przygotowaniu przedmiotów, fantów na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dom stał się istotnym elementem życia społecznego gminy i wsi Wolnica. Jest on bardzo istotnym wsparciem dla działań Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lubominie. Działania i rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy w dużej mierze wpływają na aktywizację społeczności lokalnej, która zaczyna się angażować w sprawy zmiany wizerunku wsi i jej rozwoju. Dzięki placówce zmienia się również stosunek społeczności lokalnej do osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych. Społeczeństwo lokalne zaczyna rozumieć problem i zmniejsza się marginalizacja tych osób. We wsi powstało stowarzyszenie, którego Pani Małgorzata jest członkiem, zawsze aktywnym, chętnym do współpracy i podejmowania działań na rzecz wszystkich grup społecznych. Bardzo dba o wizerunek osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Za swoja pracę w 2011 roku otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w 2013 roku otrzymała Wyróżnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pani Małgorzata Kozioł we wszystkich swoich działaniach łączy profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem, dając przykład lidera pomocy społecznej. W 2016 roku praca społeczna i praca na rzecz osób niepełnosprawnych została dostrzeżona przez Kapitułę Konkursu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur i Pani Małgorzata została Laureatką Złotej Dziesiątki Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur.

Uzasadnienie
Pani Małgosia jest osobą o wielkim sercu, jest osobą energiczną, operatywną, posiadającą niespożyte pokłady energii. Pomimo wielu zajęć związanych z pracą zawodową i pełnieniem funkcji Radnej zawsze znajdzie czas i siłę, aby wesprzeć i pomóc społeczności lokalnej i mieszkańcom Gminy Lubomino, w różnych działaniach, rozwoju, itp. Podziw wzbudza również jej zaangażowanie w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Dba o ich wizerunek i stara się, aby jak najlepiej przebiegała rehabilitacja świadczona przez placówkę, którą kieruje. Jej zaangażowanie daje wymierne efekty nie tylko w jej pracy zawodowej, lecz też w rozwoju sołectwa Wolnica, bardzo też wspiera wszelkie inicjatywy na terenie Gminy Lubomino. Drzwi jej domu i placówki są zawsze otwarte dla wszystkich, który potrzebują nawet najdrobniejszego wsparcia. Uważam, że Jej praca zawodowa i społeczna w pełni zasługuje na tytuł BabaFest. Zawsze otwarta na potrzeby ludzi potrzebujących wsparcia, pomocy, kreatywna, zaangażowana w pracę zawodową, społeczną, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Uśmiechnięta, pogodna nigdy nie odmawia pomocy, czyli można powiedzieć wspaniała osoba o wielkim sercu i ogromnej sile woli, pełna radości, miłości do świata i ludzi.

Panią Małgosię do sesji zdjęciowej przgotowali Agata Bałdyga - Doradca Stylu, Agata Sawicka - Make up Artist i Dariusz Chłodnicki - Atelier Fryzjerskie.

Zdjęcie wykonał Piotr Ratuszyński - Ratuszyński Fotografia 

A te piękne ubrania i buty znajdzicie w salonach Pretty One i Badura.

Aby oddać głos na: proszę wypełnić formularz:

Głosjesz na kandydatkę w konkursie o tytuł BabaFest 2018. 

Na podany adres zostanie wysłany mail z linkiem potwierdzającym oddanie głosu, wystarczy w niego kliknąć i Twój głos pojawi się na koncie Twojej kandydatki.

Serdecznie dziękujęmy :)

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem w Olsztynie, wszelkie infomacje dotyczące RODO znajdują się na stronie http://babafest.pl/stowarzyszenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie nadesłanych na konkurs danych osobowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych Z Uśmiechem z siedzibą w Olsztynie ul. Staromiejska 8/9/lok 7 w celach związanych z konkursem.